03/28 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย