FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ประกาศ เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงการณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยา ได้กำหนดจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงการณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. โดยมีกำหนดการดังนี้ไปนี้ 

 

ดังนั้น จึงขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน