FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนายรุ่งนิรันดร์ วงษ์ราช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๑๒ เป็นเจ้าภาพ เขียนโดย somkiat 171
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เขียนโดย somkiat 180
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๔ เขียนโดย somkiat 318
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๕ และชมรมดนตรี มมร.สธ. เขียนโดย somkiat 151
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เขียนโดย somkiat 182
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายประกรณ์ ปักกุลนันท์ เป็นเจ้าภาพ เขียนโดย somkiat 457
พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคุณฮวด-คุณละออ อ่อนแช่ม และครอบครัว เขียนโดย somkiat 128
พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอธิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคุณภูมิพัฒน์ วงศ์วนิชจิตต์ และบริษัท ทีซีอาร์ คาร์ตั้น จำกัด เขียนโดย somkiat 190
พิธีการบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลโดยศูนย์บริการวิชาการ เขียนโดย somkiat 166
พิธีสวดพระอธิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย somkiat 170