FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนนี้ โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนเข้าอบรมจำนวน ๑๗๙ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


พระครูประสาทสรธรรม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาท

พระครูปลัดวรวัฒน์  กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ของโครงการ


พิธีปิด พระครูปลัดวรวัฒน์เป็นประธานปิดครับ