FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนวัดนางสาว ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนนี้ โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ๒๙ หมู่ ๗ บ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนเข้าอบรมจำนวน ๑๑๙ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

พระปลัดสรุศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ อาจารย์ประจำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนนี้ ประจำปี ๒๕๖๑