FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเสาร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน


เวลา ๐๙ – ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด โดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


นายมาโนช มาละการ กล่าวถวายรายงาน

 


ผู้เข้าปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล ๘ โดยพร้อมเพรียงกัน


พระปริยัติธรรมเมธี ให้ศีล ๘ พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรม

 

 

เวลา ๑๘.๑๕ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น

 

 

 


เวลา ๑๙.๐๐ น. 

พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ นำผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนา และพิจารณาสังขารตามความเป็นจริง

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (วันแม่แห่งชาติ)

 

 

 

 

๑๓.๐๐ น. เจริญจิตภาวนา สลับเดินจงกรม

๑๕.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตร

 

๑๕.๓๐ น. ทอดผ้าป่า

๑๗.๐๐ น. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

ผู้ผ่านการอบรมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

เวลา ๑๖.๐๐ น. ปลูกต้นไม้เพื่อแม่