FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ค่ายพัฒนาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม เป็นการพัฒนาวิชาการโดยจัดโครงการอบรมคุณธรรม ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เยาวชน เป็นการช่วยลดปัญหาสังคม อันเนื่องมาจากเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ

 

 

พระครูปลัดวรวัฒน์ เป็นประธานในพิธีโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของชาติ

พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวปิดงาน และมอบวุฒิบัตร

พระบญเสริม  จันทร์ภักดี (ปภสฺสโร) วิทยากรประจำโครงการอบรมค่ายคุณธรรม

 

 

 

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนนี้ โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล ๒วัดอ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนเข้าอบรมจำนวน ๒๒๐ คน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นคราษฎร์วิทยาคาร)๒๓ หมู่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม