FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น ๑


เวลา ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

 

  


เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการวิทยาลัยศาสนศาสตร์วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาทนักศึกษา หลักจากนั้นชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

 

  เวลา ๑๓.๓๐ น. แนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่