FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม เป็นการพัฒนาวิชาการโดยจัดโครงการอบรมคุณธรรม ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่เยาวชน เป็นการช่วยลดปัญหาสังคม อันเนื่องมาจากเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของชาติ
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนนี้ จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวนนักเรียนเข้าอบรมจำนวน ๑๕๕ คน จากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ หมู่ที่ ๔ บ้าน ๑/๑๓ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

เวลา ๐๘.๑๕ น. นักเรียนลงทะเบียนโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม


เวลา ๐๘.๓๐ น.พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน

 

 


นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานถึงโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑