FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคเย็น


เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ผู้เข้าปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร.

 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม โดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. กล่าวถวายรายงาน


ผู้ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล ๘ พร้อมเพรียงกัน ประธานในพิธีให้ศีล ๘ พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรม

 

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะวิทยากร

 


เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ฟังบรรยาย (สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน) โดยพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์


เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. เจริญภาวนา เย็น พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะวิทยากร

 


เวลา ๒๒.๓๐ น. เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย