FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จปร.) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 


วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


เวลา ๐๘.๐๐ น. -๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (จปร.) ชั้น ๑ เพื่อลงทะเบียนพร้อมเข้าห้องประชุม


เวลา ๐๘.๔๕ น. -๐๙.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี นำบูชาพระรัตนตรัยกล่าวต้อนรับ และพิธีกรกล่าวนำชมวิดีทัสน์แนะนำวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. กล่าวคำรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (ดร. วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์) กล่าววัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 


เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมและตรวจรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน