FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรื่อง”บทบาทนักศึกษากันการประกันคุณภาพการศึกษา “ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ห้องประชุมชั้นที่ ๑

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ดร.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ

 

ดร. วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร"

 

นางสาววันดี บุญล้อม รักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา