FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วิสาขบูชา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในส่วนกิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ซึ่งจะดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่หลักธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติต่อไป

 

  

กำหนดการ
โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร จปร. เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 


ภาคค่ำ
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘ .๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสารเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๘ .๐๐ – ๑๘. ๓๐ น. เปิดพิธีการอบรม
พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

 


พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. กล่าวถวายรายงาน

 

 


ผู้เข้าปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล ๘ พร้อมเพรียงกัน  ประธานในพิธี ให้ศีล ๘ ให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรม

 

 

 


เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเจริญจิตภาวนา นำโดยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

 


เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ฟังบรรยายจาก พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย    

 

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น