FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ปัจจิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอก” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการ “ปัจจิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอก” มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร


เวลา ๐๘.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยา ลัย เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย


พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ.ดร. ถวายรายงาย

 


เวลา ๐๘.๔๕ น.ชมวีดีทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 


เวลา ๐๙.๔๕ น. บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบนเส้นทางชีวิตของบัณฑิตรัฐศาสตร์” โดยนายไชยพร เอี่ยมวงค์ (ปลัดอำเภออัพวา)

 

 

 


เวลา ๑๒.๓๐ น. เสวนาเรื่อง “ความคาดหวังกับสิ่งที่ได้จาก มมร. โดย ร.ต.อ. กระแสสินธ์ มณีธร และ ร.ต.ท. สมเกียรติ ทบสี ดำเนินรายการโดยนายมาโนช มาละการ ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 


ชี้แจงขั้นตอน ซักถาม ปัญหา การเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษา โดยนายสุวรณ์ จันขอนแก่น

 


เวลา ๑๖.๐๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ