FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

การอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (สมัครใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสายชล โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

 

เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม

 

 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.. พิธีเปิดการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (สมัครใหม่)


พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 


พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. รก.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
ประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน

  

ภาคบ่าย
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน พระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดย ดร.ทอฝัน เมธีปฏิภาน ตำแหน่งครูเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 เวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. การใช้ระบบ DATA BASE เบื้องต้น  โดยนายศรัณย์ ท้าวมิตร นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนฯ (ส่วนกลาง)

 


เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ชี้แจงกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหา เรื่องอื่น ๆ โดย พระพงษ์ศิริ สิริสมฺปนฺโน นักวิชาการ ศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และคณะวิทยากรโครงการพระ สอนศีลธรรม (ส่วนกลาง)

 

 

กำหนดการ (พระสอนศีลธรรมเก่า + พระสอนศีลธรรมสมัครใหม่)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคเช้า เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

 


เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม

 

 


เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.. พิธีเปิดการอบรมประธานในพิธี พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. รก.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงานประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน

 


เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นโยบายโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปี ๒๕๖๑
บรรยายโดย พระปลัดกวีวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  

 เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พระครูสุนทรธรรมโสภณ รศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอบางเลน (ธ) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

 

 

 

  

 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ชี้แจงปัญหา เรื่องสัญญา โดย นางสาวนิตยา สารทิศ และคณะวิทยากรโครงการพระสอนศีลธรรม

 

 

เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการอบรม พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสิริน ธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการ ท้ายสุดพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูปและคณะทำงานทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี