FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

บำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๘ ปี วันสถาปนา มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พ็ญกุศลครบรอบ ๒๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ พระธรรมวราจารย์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายบริหาร สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวิทยาเขตแห่งที่ ๒ โดยในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเททองหล่อพระประธาน สำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วางศิลาฤกษ์หอฉันและกุฏิ ญสส. ถือวันอันเป็นมงคลนี้ ว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาเขต และประทานนามว่า “วิทยาเขตอ้อมน้อย” ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จราชดำเนินมายังวิทยาเขตอ้อมน้อย เพื่อเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. และได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย “ พร้อมทั้งทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ และโปรดพระราชทานพระนามาภิไทยย่อ “สธ” เป็นตราประจำวิทยาเขตแห่งนี้สืบต่อมา

 

 

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ร่วมงาน พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น ๑ ตึก จปร.

 


เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนารามเป็นประระธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

พระครูสิริธรรมนิเทศ,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนสาตร์ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้

 

 

 

 


มอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร แม่ชี จำนวน ๗๐ ทุน และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคฤหัสถ์ และนักศึกษาชาวต่างชาติ  จำนวน ๓๑ ทุน จากผู้ให้การสนับสนุน

 

 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ทอดถวายผ้าป่าการศึกษาและติดตั้งเสาไฟส่องสว่างภายในวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน

 

 

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

 

 

เวลา ๑๒.๐๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร