FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีสามีจิกรรมเนืองจากวันเข้าพรรษาพระสุธรรมาธิบดี

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๗  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระสุธรรมาธิบดี  (แบน กิตฺติสาโร) “หลวงปู่” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

 

 

จากนั้นพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวรายงานถึงจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในระบบปัจจุบัน

จากนั้นพระครูพิพัฒน์ศรีลาจารย์ เจ้าอาวาส วันสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์กล่าวรายงานถึงจำนวน พระภิกษุ และสามเณรจำพรรษา ๙๙ รูป/ท่าน คือ มี พระภิกษูจำนวน ๘๕ รูป สามเณร ๑๕ ท่าน

 

 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาริเริ่มมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อจะให้ทราบจำนวนพระภิกษุจำพรรษาในอาวาสนั้น ๆ ว่ามีจำนวนภิกษุมากน้อยเท่าไหร่ จึงได้ปฏิบัติถวายสักการะดังกล่าว ในพิธี

พระสุธรรมาธิบดี ได้กล่าวถึงการก่อสร้างตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก เพื่อจะรองรับเด็กในวัยก่อนเกณฑ์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดถึงอุดมศึกษา พร้อมทั้งหอพักนักศึกษาทั้งที่เป็นฆราวาส และพระภิกษุสามเณรในอนาคต จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่าในอดีตอีกเท่าตัวในพื้นที่แห่งนี้

การทำสามีจิกรรมนั้น เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยความสงบนสุข หมายถึงการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมโดยนิยมมีดังนี้

๑) ในวันเข้าพรรษา ทำกับภิกษุสามเณรในวัดเดียวกัน
๒) ในระยะเข้าพรรษา หลังเข้าพรรษาระยะประมาณเจ็ดวัน ทำกับท่านที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัดกัน
๓) ในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น หรือถิ่นอื่น นิยมทำต่อผู้มีอาวุโสกว่า เป็นการลาจากกัน
สามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษ ทำนอกพระอุโบสถ หรือนอกอาวาส
๑) จัดเครื่องสักการะ คือ ดอกไม้ ธูปเทียน ครองผ้าให้เรียบร้อย ถ้าเป็นพระภิกษุให้พาดสังฆาฏิด้วย
๒) ถือพานดอกไม้ ธูปเทียน ประคองสองมือเข้าไปหาท่านที่จะขอขมา คุกเข่าลงตรงหน้า ระยะห่างกันศอกเศษ วางพานทางซ้ายมือของตน กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้ง แล้วยกพานขึ้นประคองสองมือแค่อก กล่าวคำขอขมา
๓) เมื่อท่านที่ตนขอขมากล่าวคำให้อภัยโทษแล้ว พึงรับคำตามแบบนิยม ถ้าท่านที่ตนขอขมาให้พรต่อท้าย พึงรับคำว่า สาธุ ภนฺเต แล้วน้อมพานเข้าไปประเคน และกราบอีกสามครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี


สามีจิกรรม แบบถวายสักการะ เตรียมเครื่องสักการะอย่างเดียวแบบขอขมา ในการทำแบบนี้ผู้ที่ตนทำไม่จำเป็นต้องแก่อาวุโสกว่าตน ถ้าตนอาวุโสอ่อนกว่าพึงกราบสามครั้ง ถ้าอาวุโสแก่กว่าไม่ต้องกราบ เพียงแต่รับไหว้โดยนั่งพับเพียบประนมมือในเมื่อผู้อ่อนอาวุโสกว่ากราบ เป็นอันเสร็จพิธี