FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

งานพิธีซักซ้อมประทานปริญญาย่อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วย อธิการบดีมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดงานพิธีประทานปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาเขตจึงมีการซักซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตรย่อย ประจำวิทยาเขตก่อน ก่อนการซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันเวลาดังกล่าว วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงมีการซ้อมย่อย ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 


เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุมอาคาร (จปร.)

 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด เข้าห้องประชุมอาคาร (จปร.)

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน นำบูชาพระรัตนตรัย- พระครูสิริธรรมนเทศ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวรายงานต่อรักษาการแทนรองอธิการบดี

ชมวีดีทัสน์ พิธีประทานปริญญาบัตรได้ที่นี่>> https://youtu.be/oYH3r6wpH3k

- นายสุวรณ์ จันทขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทะเบียน อธิบายลำดับขั้นตอน การเข้ารับปริญญาประทานปริญญาบัตร

- หัวหน้างานกิจการศึกษา ขานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้าซ้อมรับประทานปริญญาบัตร

 

 

- ฝึกซ้อมการรับประทานปริญญาบัตร


- พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถา


- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรย่อย