FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐


ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรรวิทยาลัย กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีโรงเรียนส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับของผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับการศึกษา และกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับของผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๔ ระดับการศึกษา


วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐


เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน

 

 

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปิดการแข่งขัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น ๑

 


พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงานถึงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการแข่งขัน


การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ สรุปการแข่งขั้นดังต่อไปนี้

กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 

 

 


กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

 

 

  

เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการพระพุทธศาสนารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)


โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฏร์บำรุง) ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

โรงเรียนบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 

 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา