FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๕ และชมรมดนตรี มมร.สธ.

เวลา ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๕ และชมรมดนตรี มมร.สธ. เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น ๑

รายนามเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จปร. ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ถึง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙


๑.จันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒.วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สำนักงานวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
๓. พุธที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ อุบาสก อุบาสิกา วัดปางบรรพ์วัฒนาราม กาญจนบุรี
๔. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสน์
๕. วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ศูนย์บริการวิชาการสิรินธรราชวิทยาลัย
๖. วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายภูมิพัฒน์ วงศ์วนิชจิตต์และบริษัท ทีซีอาร์ คาร์ตั้น จำกัด
๗. วันอาทิตย์ที ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ งดสวดเนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
๘. วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ งดสวด
๙. วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ บริษัท เจพีที เอน-เทค จำกัด
๑๐. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายฮวด-นางละออ อ่อนแช่ม และครอบครัว
๑๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายประกรณ์ ปักกุลนันท์
๑๒. วันศุกร์ที่๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐ สมาคมสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าว สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย


ตัวแทนนักศึกษาโครงการเรียนเสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๕ เป็นประธานจุดธูปเทียน

 

ตัวแทนชมรมดนตรี จุดธูปเทียนหน้าเครื่องบูชาทองน้อย

๑๓. วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๕ และชมรมดนตรี มมร.สธ.

๑๔. วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๔
๑๕. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย
๑๖. อังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายรุ่งนิรันดร์ วงษ์ราช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๑๒
๑๗. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระจิรพงษ์ นวลจันทร์ (จิรวฑฺฒโน) คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ และคณะ
๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นางทอจันทร์ อนุอันและคณะ
๑๙. วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นางสาวปัทมา สุยานะ
๒๐. วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๖
๒๑. วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ จันทร์ พุธ ศุกร์ รุ่น ๑๓
๒๒. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคปกติ
๒๓. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดร.วันไชย์ กิ่วแก้ว และครอบครัว
๒๔. วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นายมาโนช มาละการ และครอบครัว
๒๕. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาสาขาการปกครอง
๒๖. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาจันทร์ พุธ ศุกร์ รุ่น ๑๒ และเสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๓
๒๗. วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ รุ่น ๑๗
๒๘. วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ชมรมเขมระสังคหธรรม พระนักศึกษาชาวกัมพูชา
๒๙. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร. สธ.
หมายเหตุ : นักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ท่านใดที่แจ้งมาแล้วรายชื่อขาดหรือตกไปกรุณาแจ้งด้วยนะครับ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙