FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

สามีจิกรรมเข้าพรรษา พระสุธรรมาธิบดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๐๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) “หลวงปู่” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหารสิริผู้ก่อสร้างวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ กล่าว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่จำพรรษา ณ วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้ การถวายสักการะ เนื่องในวันเข้าพรรษานั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาริเริ่มมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อจะให้ทราบจำนวนพระภิกษุจำพรรษาในอาวาสนั้น ๆ ว่ามีจำนวนภิกษุมากน้อยเท่าไหร่ จึงได้ปฏิบัติถวายสักการะดังกล่าว นอกจาก พระสุธรรมาธิบดี ยังให้แนวความคิดฝากให้ผู้บริหารว่า จะทำอย่างไร มมร วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จะดำรงอยู่ได้อย่างน้อยสุด ไม่ควรปิดตัวในเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากพระภิกษุนับวันน้อยลงทุก ๆ วัน

 


พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวรายงานจำนวน นักศึกษา ภาคปกติ จำนวน ๙๙ รูป/คน นักศึกษาภาคพิเศษจำนวน ๑๐๑ รูป/คน

 


พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานจำนวนพระภิกษุจำพรรษาที่วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ มีจำนวน พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๑ รูป แบ่งเป็นคณะธรรมยุตนิกาย จำนวน ๓๘ รูป คณะมหานิกาย จำนวน ๓๒ รูป สามเณร จำนวน ๑๑ รูป  แบ่งเป็นพระภิกษุสามเณรสัญชาติไทย จำนวน ๕๗  รูป พระภิกษุสามเณรต่างชาติ จำนวน ๒๔ รูป