FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

ประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย เถลิงศกใหม่วิถีพุทธ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย เถลิงศกใหม่วิถีพุทธ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จึงใด้จัดประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดย เห็นว่าประเพณีวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เช่น ความกตัญญู ความโอบอ้อมอารี ความเอื้ออาทรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ น้ำ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่ของไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณ และในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาส วันสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

ความเป็นมา

          วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางราชการ จึงได้เปลี่ยนใหม่ โดยกำหนดเอาวันที่ ๑ มกราคม เป็น วันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เข้ากับหลักสากลที่ นานาประเทศนิยมปฏิบัติ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนก็ยังยึดถือว่า   วันสงกรานต์มีความสำคัญ   สงกรานต์จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเหมือนเดิม