FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

โครงการประชุมสัมมา คณะกรรมการติดตามแผน ป.QA 01 - 06 และฝึกอบรมให้คณาจารย์ ใช้ระบบ e-port

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมา คณะกรรมการติดตามแผน ป.QA 01 - 06 และฝึกอบรมให้คณาจารย์ ใช้ระบบ e-port พร้อมทั้งการประเมิน และทำแผนบริหารความเสี่ยง ของวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพจากส่วนกลาง นำโดย ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ พร้อมคณะ

ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระปริยัติธรรมเมธี รักษาการแทนรอง อธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรให้การต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารวมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โครงการนี้มีกำหนดการอบรม 2 วัน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 จปร.